EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

melyet alapító tagok jogi személyiséggel rendelkező, társadalmi közös szükségletek kielégítése végett, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül, az alábbi 4./ pontban meghatározott célok érdekében egyesület létrehozására, az Alaptörvény, a 2013. évi V tv. a 2011. évi CLXXV tv. és a 2011. évi CLXXXI tv. rendelkezései alapján alkottak az alábbiak szerint:

 1. Általános rendelkezések

1./        Az Egyesület neve: Hungaria Continental Bulldog Fajtagondozó Egyesület (továbbiakban: Egyesület)

            Az Egyesület rövidített neve: HCBC

2./        Az Egyesület székhelye: 2053. Herceghalom, Akás sor 2.

3./        Az Egyesület emblémája:

            Az Egyesület mindenkori emblémáját az elnökség határozza meg.

            Az Egyesület elnöksége által meghatározott emblémában szerepeltetni kell azon           szervezet/ek/re illetve szövetség/ek/re utalást, amelyeknek az Egyesület a tagja.

4./ Az Egyesület a tagok közös, tartós jelen Alapszabályban meghatározott céljainak folyamatos megvalósítására működő, nyilvántartott tagsággal, de a tagsági jogviszonyt minden esetben önkéntesen létrehozó tagokkal rendelkező jogi személy, mely céljai   elérése érdekében szervezi tagjai tevékenységét és nyilvántartott tagsággal rendelkezik. Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre és nyeri el jogi személyiségét.

Az Egyesület politikailag és felekezetileg független szervezet, amely semmilyen magyar vagy külföldi pártot nem támogat, azok tevékenységében sem aktív, sem passzív módon nem vesz részt, szervezete pártoktól és felekezetektől független, és országgyűlési             képviselői, megyei vagy helyi önkormányzati választáson jelöltet nem állít.

 1. Az Egyesület célja és tevékenysége

5./Az Egyesület célja:

 • az FCI (Federation Cynologique Internationale, 13. Place Albert Ier. B-6530 Thuin, Belgique, továbbiakban: FCI) előírásai szerint elismert és nyilvántartott continental  bulldog fajtájú kutyákat (továbbiakban összefoglalóan: fajta) tenyésztő vagy tartó jogi és  természetes személyek tömöríté
 • ezen fajta vonatkozásában fajtagondozói megbízás megszerzése kérelemre, szerződéssel a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének Szövetsége (továbbiakban: MEOESZ) fajtaszervezet szekciójának tagjaként, az ebből eredő feladatok ellátása
 • mindazon fajtagondozói feladatok ellátása és végzése, amelyek az előző bekezdésben foglaltak szerint MEOESZ tagjaként megszerezhetőek az Egyesület számára
 • a fajta minőségének megőrzése és javítása az FCI mindenkori érvényben lévő standardja alapján
 • a fajta népszerűsítése
 • az Egyesület tagjainak az Egyesület céljaival és cél szerinti tevékenységével lefedett területen végzett tevékenysége tekintetében érdekvédelme- és képviselete
 • a kultúrált kutyatartás írott és íratlan szabályainak széles körben való népszerűsítése
 • az ember és természet kapcsolatának erősítése, a környezet és természet védelmének aktív segítése, kiemelt hangsúllyal az állatvédelmi törvényben meghatározottakra
 • a fajtával kapcsolatos kinológiai tudományos kutatás végzése és ilyen támogatása, a tenyésztéssel, kiképzéssel foglalkozó személyek képzésében és továbbképzésében közreműködés, a fajtával kapcsolatos ismeretterjesztés
 • a kinológia, mint szakmai tevékenység és a kinológia, mint hobby, szabadidős és sporttevékenység iránt érdeklődő vagy azt gyakorló személyek közösségbe és azon keresztül hazai és nemzetközi szervezetekbe integrálása, tevékenységük támogatása, a tevékenység lehetőségeinek és fórumainak megteremtése
 • a fajta megjelenését, népszerűsítését, az egyedek bármilyen tárgyú minősítését biztosító rendezvények szervezése és mások által ilyen rendezvényeken való részvétel

6./ Az Egyesület feladatai és tevékenysége a fenti célok megvalósításának érdekében

6/1.      Az Egyesület cél szerinti tevékenysége:

 • a fajta FCI szabályain alapuló, a megszerzendő fajtagondozói megbízás alapján, a fajta tenyésztési alapelveinek, tenyésztési programjának megalkotása, végrehajtása, az abból eredő egyéb feladatok ellátása
 • együttműködés a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségével, felvétel esetén annak tagjaként, valamint tagként vagy egyéb jogviszony alapján, vagy akár informális kapcsolat alapján együttműködés hazai és külföldi, az Egyesületéhez hasonló vagy annak célja megvalósítását elősegítő együttműködést biztosító más egyesületekkel, feltéve, ha az adott tagság vagy együttműködés nem ellentétes az FCI szabályaival és azt hazai jogszabály nem tiltja
 • a fajta tenyésztésének támogatása
 • kinológiai tudományos tevékenység és kutatás, illetve annak támogatása
 • kinológiai jellegű nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • kinológiai kultúrális tevékenység
 • kinológiai kultúrális örökség megóvása
 • természet- és állatvédelem
 • környezetvédelem
 • kinológiai jellegű rendezvények szervezése és tartása, más szervezetek rendezvényein való részvétel
 • a fajta küllemének, munka- és sportteljesítményének elbírálását és megítélését szolgáló rendezvények tartása
 • az Egyesület egyéb tevékenységét támogató, továbbá kinológiai jellegű tanfolyamok és előadások szervezése
 • az egyéb tevékenységet támogató vagy kinológiai tárgyú folyóíratok, könyvek, egyéb kiadványok megjelentetése
 • az egyesületi tagok érdekvédelme és képviselete az Egyesület célja szerinti tevékenységük vonatkozásában
 • állategészségügyi tevékenység
 • állatvédő szervezetek támogatása
 • a tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése (Melyek között a tagnyilvántartás tartalmazza a tag nevét, címét, anyja nevét és email címét, mindezeket a tag által megadottak szerint. A tag a belépési nyilatkozat kitöltésével ezen adatainak az Egyesület általi, a mindenkori adatvédelmi szabályok szerinti kezeléséhez hozzájárul.)
 • a fajta egyedeinek tenyésztési szolgáltatásai egy részének megvalósítása az Egyesület MEOESZ tagsága alapján, a MEOESZ-től megbízással megszerzett tenyésztésszervezési szolgáltatások vonatkozásában

6/2. Az Egyesület elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem végez, ilyen tevékenységet csak céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, kiegészítő jelleggel, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, tagjainak nyereséget, osztalékot vagy nyereség, osztalék jellegű juttatást nem biztosít, bevételeit és    eredményét csak a fenti meghatározott célokra fordíthatja.

Az Egyesület felett az ügyészség a rá irányadó szabályok szerint gyakorol törvényességi ellenőrzést, kivéve azon ügyeket, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye, az Egyesület törvényességi felügyeletét az illetékes bíróság látja el.

6/3. Az Egyesület elfogadja és elismeri a Federation Cynologique Internationale-t (FCI),  annak alapszabálya, szabályzatai betartását vállalja, valamint elfogadja és elismeri az FCI által elsimert mindenkori magyarországi csúcsszervet, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségét és annak alapszabálya és szabályzatai betartását vállalja, és egyesületi tevékenységük során az Egyesület tagjai is kötelesek ekként eljárni.

6/4.  Az Egyesület az elnökség határozata alapján tagja lehet más szervezeteknek, egyesületeknek, hazai és külföldi társadalmi szervezeteknek feltéve, ha a tagság a 6/3.  pont szerint irányadó szabályozásba nem ütközik.

III. Az Egyesület tagsága

7/1.   Az Egyesület rendes tagja lehet minden hazai vagy külföldi természetes vagy jogi személy, illetve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, amennyiben az Alapszabályt, az Alapszabály által előírt szabályokat, és az Egyesület egyéb szabályzatait, határozatait elfogadja, betartani vállalja, tagi kötelezettségeinek eleget tesz és az egyesület alapító tagja vagy az egyesület alapítása után tagfelvételi kérelmét az elnökség elfogadja.

 Az Egyesület rendes tagjává tagfelvétel útján, az egyesület nyilvántartásba vételét  követően csak olyan személy válhat, aki rendelkezik legalább egy, a continental bulldog fajtában FCI elismert törzskönyvben regisztrált élő egyed tulajdonjogával  és a rendes tagkénti felvételét kérő személy tagfelvételi kérelme benyújtását megelőző  időszakból continental bulldog tenyésztésben, kinológiában szakmai tapasztalatot szerzett és nem tanúsított más     egyesületben vagy tenyésztési tevékenysége során az FCI   rendszerű kinológiai civil szerveződés szabályaival  és elveivel vagy az FCI rendszerű fajtatiszta ebtenyésztésre vonatkozó szabályokkal ellentétes magatartást. Az elnök egyedi esetben a tagfelvétel során méltányosságból eltekinthet a felvétel continental buldog    tulajdonlására vonatkozó feltételétől, ha a rendes tagkénti felvételét kérő személy      tagfelvételi kérelme benyújtását megelőző időszakból continental bulldog tenyésztésben,             kinológiában jelentős szakmai tapasztalatot és szakmai elismertséget szerzett  (küllembíróként, tenyésztőként, kiállítóként vagy ebtartóként tevékenykedett legalább 5 éven át folyamatosan), ez azonban az elnöknek nem kötelezettsége.

  Minden más személy az Egyesület pártoló tagjává válhat, ha az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait, határozatait elfogadja és legalább az Egyesület tagdíjával megegyező mértékű rendszeres vagyoni hozzájárulás fizetését vállalja.

 Az Egyesület rendes és pártoló tagjaira vonatkozó szabályok, jogaik és kötelezettségeik általában azonosak, de a pártoló tag a közgyűlésen nem szavazhat és tisztségre nem választható, közgyűlés összehívására vonatkozó indítványt nem tehet, közgyűlés napirend felvételét nem kezdeményezheti, továbbá tagdíj fizetésére nem kötelezett.

7/2.   Vezetői tisztségviselővé vagy más tisztségre csak olyan természetes személy választható, aki az egyesület rendes tagja, megfelel a Ptk. 3.22.§ (1)-(6). bek.-ben foglaltaknak és a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva.

8./        Tagsági viszony keletkezése:

8/1.      a./ az Egyesület alapításában való részvétel

            (a Ptk. 3.67.§ (2). bek.-re figyelemmel a tagok listáját adataikkal külön okirat  tartalmazza)

            b./ belépéssel.

 Az Egyesület alapításában való résválasztható, tagi jogviszony az alakuló határozat meghozatala napján, belépési nyilatkozattal való tagsági viszony    létesítésekor a   belépési kérelem elnök általi elfogadása napján keletkezik.

8/2.  A jogi vagy természetes személy a Egyesület ált a rendszeresített és székhelyén vagy honlapján elérhető vagy azzal azonos tartalmú „belépési nyilatkozat” kitöltésével és az Egyesülethez igazolt, postai ajánlott vagy személyes átadás útján megvalósított módon való eljuttatásával kezdeményezi.

 A tagfelvételt kérelmező a belépési nyilatkozatát és mellékleteit ( melléklet rendes taggá  válás esetén igazolás arról, hogy rendelkezik legalább egy, a continental bulldog fajtában FCI regisztrált élő egyeddel, vagy igazolás arról, hogy milyen szakmai elismertségre alapítja rendes tagi kérelmét (7/1. pont), továbbá, hogy az éves tagdíj teljes összegét megfizette, pártoló tagság esetén a vagyoni hozzájárulás vállalásáról nyilatkozat) küldi meg az Egyesület részére, ezek hiányában tagfelvételi kérelme hatályosnak nem tekinthető.

8/3. A tag felvételéről az elnök írásbeli határozattal dönt, a belépési nyilatkozat Egyesülethez való érkezését követő 30 naptári napon belül. A belépést elfogadó határozato indokolni nem kell, az azt elutasító határozatot indoklási és a jogorvoslatra vonatkozó kioktatási kötelezettség terheli.

8/4.  A tagokról az elnökség nyilvántartást vezet, mely nem nyilvános és adataikat a vonatkozó   adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli.

8/5.  Az Egyesület a tagok részére, kérelemre minden évben igazolást állít ki az Egyesületben fennálló tagságról, amely a belépés évében a belépés napját, a későbbiekben az adott éves tagdíj   befizetésének dátumát, a tag nevét, lakcímét, az érvényesség tartamát, az Egyesület emblémáját, a kiállítás dátumát és az elnök aláírását tartalmazza. A tagkönyv MEOESZ kedvezményekre nem jogosít. Ha a tag kifejezetten nem kéri, akkor a tagkönyv kiállítása nem kötelező, továbbá nem kötelező akkor sem, ha a tag rendelkezik MEOE     Szövettség szövetségi kártyájával.

8/6.   Jogi személy tag vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén ezen tag nevében a jogokat és kötelezettségeket az Egyesülettel szemben a jogi személy tagot   nyilvántartó hatóság által igazolt törvényes képviselője gyakorolja.

8/7.  Amennyiben a tagfelvételi kérelmet az elnök elutasítja, erről írásbeli és indokolt határozatot hoz, amelyet ajánlott küldeményként küld meg a belépni szándékozó személynek. Az érintett a határozattal szemben a kézhezvételtől számított 15 naptári napon belül az Elnöknél előterjesztett, de a Közgyűléshez címzett fellebbezéssel élhet. A fellebbezés a Közgyűlés soron következő rendes ülésén bírálja el.

 A rendes tagságra vonatkozó tagfelvételi kérelmet el kell utasítani, ha a felvételét kérő nem igazolta az FCI törzskönyvben regisztrált élő continental bulldog tulajdonjogát és nem kérte a 7/1. pont 1. bek. utolsó mondata szerinti méltányosság alkalmazását sem. A    7/1. pont 1. bek. utolsó mondata szerinti méltányossági kérelem esetén az elnök a     méltányossági jogát nem köteles gyakorolni, arról az eset összes körülménye alapján határoz, ha azt alkalmazhatónak nem minősíti, a felvételi kérelmet elutasítja.

 A rendes tagságra vonatkozó tagfelvételi kérelem elutasítható, ha az adott tag tagsági jogviszonya az Egyesületben korábban tagdíj nem fizetése miatti felmondással szűnt  meg, az ilyen felmondást követő 3 éven belül, vagy a tag jogviszonya az Egyesületben vagy az Egyesület tagi részvételével működő vagy az Egyesület tevékenységéhez hasonló tevékenységet végző más civil szervezetben olyan fegyelmi vétség szankciójaként szűnt   meg kizárással, amely magatartást az Egyesület alapszab0álya kizárással fenyegetett fegyelmi vétségnek minősíti, az ilyen megszűnéstől számított 5 éven belül, vagy ha a      felvételét kérő az Egyesület tagi részvételével működő vagy az Egyesület      tevékenységéhez hasonló tevékenységet végző más civil szervezetben olyan magatartást tanúsított, amely magatartást az Egyesület alapszabálya kizárással  fenyegetett fegyelmi vétségnek minősít, az ilyen magatartás elkövetését 5 évig.

9./   A tagsági jogviszony megszűnése:

9/1.  Megszűnik a tagság a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, ez esetben a tagsági jogviszony a halál napjával, vagy a jogutód nélküli megszűnés napjával szűnik meg, törlés jogcímén, amely ellen fellebbezésnek nincs helye.

9/2. Megszűnhet a tagi jogviszony kilépéssel az Egyesületből. A kilépési szándékot írásban kell bejelenteni az Elnök részére és indokolni nem kell. A tagsági viszony ebben az esetben akkor szűnik meg kilépés címén, amikor a kilépési nyilatkozatot az Elnök kézhez vette.

9/3. Megszűnhet a rendes tagsági jogviszony felmondással, amennyiben a tag az esedékes tagdíját felszólítás ellenére sem fizette meg. Az esedékesség váláskor meg nem fizetett tagdíj vonatkozásában az Elnök a rendes tagot írásban felhívja a felmondás jogkövetkezményére való felhívással a tagdíj további 15 napon belüli megfizetésére.

  Amennyiben ezen határidő alatt a tag a díjat nem rendezi, úgy az elnökség az adott rendes   tagot indokolt, írásbeli, 30 napos felmondási időt tartalmazó felmondó határozattal törli a tagok  sorából, mely határozatot részére ajánlott küldeményként postázza. A rendes tag a kézhezvételt követő 15 napon belül a határozattal szemben az Elnöknél benyújtott, de a   Közgyűléshez címzett indokolt fellebbezéssel élhet. A Közgyűlés ezt a fellebbezést a soron következő rendes ülésén bírálja el.

9/4. A tagsági jogviszony megszűnhet kizárással

 Kizárással mind a rendes, mind a pártoló tag, továbbá mind a természetes, mind a jogi  személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagi jogviszonya is megszűnhet, de csak a jelen alapszabályban meghatározott tisztességesen lefolytatott eljárás eredményeként, az itt vagy ha van, akkor a fegyelmi szabályzatban részletezett szabályok betartása mellett, az alábbiak szerinti fegyelmi vétségek elkövetése esetén:

 • ha a tag olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy az Egyesület alapszabálya szerinti rendjét, annak tevékenységét erőszakkal vagy azzal fenyegetve megváltoztassa
 • ha a tag tagsági viszonyával kapcsolatos, alapszabályban, szabályban, szabályzatban, tagsági viszonyra vonatkozó szabályzatban, az egyesület belső szabályzatában, az egyesület szervei határozatában továbbá az Egyesület célja vagy cél szerinti tevékenységével érintett területen jogszabályban meghatározott bármely kötelezettségét megszegi
 • szándékos magatartásával veszélyezteti az Egyesület céljainak megvalósítását
 • ha a tagot az Egyesület sérelmére elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt bíróság vagy szabálysértési hatóság jogerősen elmarasztalta
 • ha a tag az Egyesület alapszabályának vagy más szabályzatának rendelkezéseit, vagy az alapszabály által betartandónak minősített belső szabályt, az Egyesület testületi szerveinek határozatait nem tartja be
 • ha a tag választással elnyert megbízatásával, tisztségével visszaél, vagy azokat rosszhiszeműen gyakorolja
 • az a tag, aki másik tag ellen szándékosan vagy súlyos gondatlanságból alaptalan hatósági vagy fegyelmi eljárást kezdeményez, feltéve, hogy az adott eljárás megindul
 • aki vét az állatvédelmi törvény rendelkezései ellen
 • az a tag, aki kutyaviadalt szervez, azon bármilyen formában részt vesz, vagy kutyát ilyen céllal értékesít
 • az a tag, aki kutyát ad el olyan természetes vagy jogi személy részére, aki kutyát pet shopban (hobby állat üzlet) vagy kereskedésben való értékesítésre veszi át vagy maga értékesít kutyát pet shopban vagy kereskedésben
 • az a tag, aki a kutyát nem a fajta igényeinek megfelelő körülmények között tart vagy annak gondozását elmulasztja
 • az a tag, aki kutya tartása, használata vagy kiképzése során a szükséges és szakmailag elfogadott mértékét és módszert meghaladó módon kutyát fizikailag vagy pszichikailag bántalmazza vagy annak fizikai vagy pszichés maradandó sérülést okoz

A fegyelmi eljárás megindításáról a tagot értesíteni kell, számára a védekezés lehetőségét biztosítani kell, és jogorvoslat lehetőségéről tájékoztatni kell.

9/5. A tisztességes fegyelmi eljárás szabályai:

 A fegyelmi eljárás megindításáról a megindítást követő 30 napon belül a tagot írásban    igazolható módon vagy ajánlott levéllel értesíteni kell, a vele szemben felmerült bizonyítékok  megismerésének lehetőségét és választása szerint akár a szóbeli, akár az írásbeli védekezés lehetőségét számára az egész eljárás során biztosítani kell, erre figyelmét az eljárásról szóló értesítésben fel kell hívni, és arra minden esetben az értesítéstől számított legalább 15 napot kell biztosítani. Az érintett a teljes eljárás során   jogi képviselőt igénybe vehet, ebben az esetben a kézbesítendő küldeményeket a jogi képviselőnek kell megküldeni a továbbiakban, kivéve az érintett személyes megjelenésre    idézését és közgyűlésre meghívóját.

Ha az érintett személy észrevételt nem tesz, ezt a terhére rótt szabályszegés elismerésének tekinteni egyéb bizonyítékok híján nem lehet, de az eljáró szerv eljárását a nyilatkozattétele elmaradása nem gátolja. Az érdemi határozatot indokolni kell, annak rendelkező része          tartalmazza a jogkövetkezményt, mely lehet kizárás és csekélyebb súlyú esetben figyelmeztetés.

 A határozatban az irányadónak meghatározott tényállást, a bizonyítékokat, az abból levont következtetéseket és kizárásra okot adónak meghatározott tényeket rögzíteni kell, és abban a jogorvoslat lehetőségéről is tájékoztatni kell, a határozatot teljes terjedelmében             számára ajánlott küldeményként kell megküldeni vagy személyesen átadni.

 A fegyelmi eljárásban eljáró szerv a bizonyítékokat tételesen és összességükben értékeli, melynek alapján hozza meg érdemi határozatát. A mérlegelés körében meghozott határozatnak tartalmaznia kell a megállapított tényeket, azok bizonyítékait, az abból levont következtetések ismertetését, és az alkalmazott szankciót, melynek az elkövetett   szabályszegéssel arányban állónak kell lennie.

 Fegyelmi eljárást bármely tag vagy bármely tisztségviselő vagy egyesületi szerv indítványozhat. Fegyelmi eljárást nem lehet lefolytatni olyan cselekmény miatt, melynek bekövetkeztétől folyamatosan megvalósult cselekmény esetén annak befejezésétől számítva 5 év eltelt (objektív határidő). A fegyelmi eljárást ésszerű határidőn belül kell lefolytatni és befejezni.

 Fegyelmi ügyben első fokon az Elnökség jár el. A fegyelmi eljárás eredményeként kétféle szankció alkalmazható, amennyiben kizárásra okot adó tényállás megállapítást nyert: kizárás, vagy enyhébb esetben a kizárás mellőzése figyelmeztetés alkalmazása.

 A kizárásról vagy figyelmeztetésről szóló fegyelmi határozat ellen az érdekelt a kézhezvételtől számított 15 napon belül az elnöknél előterjesztett, de a Közgyűléshez   címzett indokolt fellebbezéssel élhet. A fellebbezés halasztó hatályú és azt a közgyűlés soron következő ülésén bírálja el.

 A fellebbezési eljárásra az elsőfokú eljárás szabályai értelemszerűen irányadóak. A   fellebbezési eljárás során a másodfokon eljáró Közgyűlés az elsőfokú eljárást egészében bírálja felül, bizonyítást vehet fel, vagy azt kiegészítheti, az elsőfokú eljárásban    megállapított tényállás és jogkövetkezmény nem köti, határozatát felülmérlegeléssel is meghozhatja.

 A másodfokon döntést hozó közgyűlés helyéről és idejéről fegyelmi határozattal érintett személyt írásbeli küldeménnyel a közgyűlés napját megelőző legalább 15 nappal kiküldéssel értesíteni kell. Az érintett személy a közgyűlésen személyesen részt vehet, de távolmaradása a döntés meghozatalát nem gátolja. A közgyűlés határozata jogerős.

 A közgyűlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy az Egyesület Fegyelmi szabályzatát a fenti tisztességes eljárásra vonatkozó szabályokkal nem ellentétesen az itt szabályzottaknál részletesebben szabályozza.

10./   Az Egyesület tagjainak jogai:

10/1.  Az Egyesület rendes és pártoló tagjait általában azonos jogok illetik, kivéve ahol a jelen   alapszabály ettől eltérő rendelkezést tartalmaz. Az Egyesület minden tagja személyesen részt vehet a közgyűlésen, felszólalással, javaslattal részt vehet annak munkájában, de ott csak a rendes tag szavazhat, és a vezető tisztségviselőjévé vagy egyéb tisztségre is csak a rendes tag választható. Az Egyesület rendes tagja választhat és választható.     Minden tag részt vehet az Egyesület munkájában, rendezvényein, de köteles betartani az Alapszabályban, az Egyesület belső szabályzataiban és szerveinek határozataiban meghatározottakat és az ott szabott rá irányadó kötelezettségeit, és nem veszélyeztetheti   az Egyesület céljainak megvalósítását. A pártoló tag közgyűlés összehívására vonatkozó indítványt nem tehet, közgyűlési napirend felvételét nem kezdeményezheti, továbbá tagdíj fizetésére nem kötelezett. A pártoló tag legalább az irányadó tagdíj mértékével azonos vagyoni hozzájárulást fizet.

 Az Egyesület minden tagja köteles betartani az Egyesület alapszabályban, belső szabályzataiban, határozataiban foglalt és a tagokra megállapított kötelezettségeket, továbbá köteles tartózkodni mindazon magatartásoktól, melyeket a jelen alapszabály egyébként tilt vagy kizárással fenyeget.

10/2. A tag igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagság számára biztosítható   kedvezménnyel.

10/3.A rendes tag az Egyesület működése során keletkezett iratokba, nyilvántartásokba betekinthet, az Egyesülettől tájékoztatást kérhet, melynek lehetőségét számára írásbeli kérelmére az Elnök biztosítja, előre egyeztetett időpontban. Az Elnök ezt a felvilágosítást iratbetekintést az azt kérő tag által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat megtételéhet kötheti.

Az Elnök megtagadhatja a felvilágosítást és az iratbetekintést, ha az az Egyesület üzleti titkát sértené, továbbá, ha a felvilágosítást kérő jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágogyakorolja, megtagadást indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti az Egyesület kötelezését annak megadására.

10/4. Az Egyesület rendes tagja választhat és bármely tisztségre megválasztható, ha egyébként megfelel a Ptk. 3.22.§ (1)-(6). bek.-ben foglalt rendelkezéseknek továbbá a Btk. 61.§ (1),  (2). bek. i. pontja nem áll fenn vele szemben.

 A rendes tag Egyesületi tisztségre a távollétében is megválasztható, feltéve, hogy  előzetesen legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban a jelöléshez és a választáshoz  hozzájárult és egyébként megfelel a Ptk. 3.22.§ (1)-(6). bek.-ben foglalt rendelkezéseknek, felügyelő szerv esetén a Ptk. 3.26.§ (2). bek.-nek is, továbbá a Btk. 61.§ (1), (2). bek. i. pontja nem áll fenn vele szemben.

10/5.    A természetes személy tagok jogaik gyakorlása, illetve kötelezettségeik teljesítése során csak személyesen járhatnak el, képviseletnek, meghatalmazásnak nincs helye. A jogi személyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek bejegyzett  képviselőik útján gyakorolhatják jogaikat, illetve teljesíthetik kötelezettségeiket.

11./      Az Egyesület tagjának kötelezettségei:

            a./        tartózkodni köteles az Egyesület céljai megvalósítása veszélyeztetésétől

            b./        rendes tag a tisztségre történő megválasztását követően azt a legjobb  képessége szerint ellátni

            c./        az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek eleget tenni, az Egyesület alapszabályát és szabályzatait, testülei határozatait, megállapodásait betartani

            d./        az Egyesület rendes tagja a rendes tagok számára meghatározott tagdíjat  megfizetni, a pártoló tag az általa vállalt támogatást nyújtani

            e./        a tagok kötelesek egymással együttműködni, érintkezésük során kultúrált és udvarias magatartást tanúsítani

            f./        a tag nem ronthatja mások jóhírét, hitelét, az Egyesületi munka, rendezvények és más események során köteles sportszerűen viselkedni

            g./        a tag köteles tartózkodni a törzskönyvekkel, származási lapokkal, más   okiratokkal való mindennemű visszaéléstől

            h./        a tag köteles kutyáját, más állatát annak szükségleteihez mérten igényes körülmények között tartani

            i./         a tag kutyát nem szaporíthat üzletszerűen, azokkal üzletszerűen kereskedést nem folytathat. Tag kereskedőnek, viszonteladónak alkalomszerűen sem   értékesíthet állatot, és nem lehet tagja állatkereskedelemmel foglalkozó   szervezetnek

            j./         tag állatot nem kínozhat, és ha ilyenről tudomása van, köteles azt a megfelelő  hatóságnak és az Egyesület Elnökségének jelezni

            k./        a tag az Egyesület vagyonát köteles tiszteletben tartani, azt szándékosan vagy  súlyos gondatlansággal nem rongálhatja vagy károsíthatja

            l./         a tag az Egyesület jóhírét és hitelét köteles tiszteletben tartani és védeni, azt  szándékos vagy felróható magatartásával nem is veszélyeztetheti

            m./       a tag köteles az Egyesület által nyilvántartott adataiban bekövetkező  változást a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül az Egyesületnek  bejelenteni

            n./        a tag köteles a jelen Alapszabály bármely egyéb pontjában, vagy törvény eltérést  nem engedő rendelkezésében előírt tagi kötelezettségei betartására is

12./      A tagok által fizetendő díjak

12/1.    A rendes tagok éves tagdíj fizetésére kötelezettek, melyet minden naptári év      vonatkozásában a Közgyűlés határoz meg. Érvénytelen erre vonatkozó közgyűlési határozat esetén a legutóbb meghatározott tagdíj az irányadó mindaddig, amíg érvényes    határozat nem születik. Az egyesület tagdíja 2023. évben 9.000.-Ft, azaz kilencezer Forint.

12/2.    Az éves tagdíj egy naptári évre szól, azt minden év január 15. napjáig köteles a tag   megfizetni, a folyó év vonatkozásában.

12/3.    Az Egyesület tagjai a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

12/4.    Pártoló tag az általa vállalt vagyoni támogatást fizeti az Egyesület részére.

 1. Az Egyesület szervezeti rendje:

13./      Az Egyesület szervei a Közgyűlés és az Elnökség, ez utóbbi tagjai az Elnők, Alelnők és    egy további elnökségi tag. Az Elnökség az Egyesület ügyvezető szerve és ők minősülnek vezető tisztségviselőnek. A vezető tisztségviselők ebbéli feladataikat személyesen kötelesek ellátni és feladataik ellátása során mindenkor az Egyesület érdekeinek megfelelően kötelesek tevékenykedni.

14./      A Közgyűlés

14/1.    Az Egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. A közgyűlés az     Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlés határozathozó és tanácskozó testület, az Egyesület legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll. A közgyűlésen    minden tag részt vehet, de szavazati joga csak a rendes tagoknak van.

14/2.    A Közgyűlésen minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik, és a szavazati jog csak személyesen gyakorolható. Elektronikus személyes részvételnek a közgyűlésen nincs  helye. A jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező rendes tag szervezetek a szavazati jogokat bejegyzett törvényes képviselőjük útján gyakorolhatják

14/3.    A Közgyűlésen az Elnök vagy az Elnökség által meghívott személyek tanácskozási joggal részt vehetnek. A Közgyűlés egyébként nem nyilvános, azonban a Közgyűlés maga a nyilvánosságot megengedheti az adott közgyűlésen hozott nyílt szavazással.

14/4.    A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. Az Egyesület Közgyűlését annak székhelyére és bármely más magyarországi település  közigazgatási területén található címre lehet összehívni.

14/5.    Az Egyesület Közgyűlését az Elnök vagy az általa megbízott másik elnökségi tag hívja össze. Az Elnök akadályoztatása esetén és erre megbízott másik elnökségi tag hijján a Közgyűlést bármely elnökségi tag is összehívhatja. A Közgyűlésen a vezető tisztségviselők kötelesek jelen lenni.

14/6.    Bármely elnökségi tag a Közgyűlést összehívhatja, ha az Elnökség működésképtelenné vált, vagy az Egyesület működésében a törvényes működést veszélyeztető tevékenységet észlel, és az Elnök a kezdeményezés kézhez vételétől számított 60 napon belül nem    intézkedett az okot adó helyzet felszámolásáról.

14/7.    Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni akkor, ha az a Bíróság elrendeli vagy rendes tagok   legalább 2/3-a azt az ok és cél megjelölésével írásban kezdeményezi, vagy egyéb személyi ügy elbírálása érdekében haladéktalanul szükséges. Ilyenkor a Közgyűlést 30 napon belül kell összehívni.

            Az Elnök köteles összehívni a Közgyűlést, ha az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, vagy nem lesz képes előreláthatólag a tartozásokat esedékességkor kifizetni vagy az Egyesület célja elérése veszélybe került. Amennyiben az Elnök határidőben nem hívja össze a Közgyűlést, azt bármely elnökségi tag is megteheti.

14/8.    A Közgyűlés összehívásáról a tagokat általuk személyesen átvett vagy postai ajánlott levélben, telefax vagy elektronikos úton kézbesített levéllel kell értesíteni. Elektronikus úton történő értesítésre akkor van lehetőség, ha a tag e-mail címét az egyesület             nyilvántartja, azt a tag az Egyesületnek megadta, ez esetben az elektronikus meghívót elolvasás visszaigazolása kérésével kell megküldeni. A címzett által elmulasztott olvasás visszaigazolás a meghívó kiküldését nem teszi szabálytalanná. Faxon történő értesítésre akkor van lehetőség, ha faxon történő értesítéshez a tag kifejezetten írásban hozzájárult és     ezen elérhetőségét egyidejűleg megadta. A tag felelős az általa megadott cím, elektronikus vagy fax elérhetőség címadataiért, fenntartásáért, a visszaigazolás elküldéséért. A meghívó mellékletek megküldésének módja azonos a meghívó kiküldése módjával.

14/9.    Közgyűlésre szóló meghívóban meg kell jelölni az Egyesületet, székhelyét, közgyűlés helyét, idejét, és mellékelni kell a közgyűlés napirendjét, éves beszámoló közgyűlés   esetén mellékelni kell a beszámolót és annak mellékleteit is, a meghívóval azonos módon.

            A Közgyűlés meghívó kiküldését követő 3 munkanapon belül az Elnöknél írásban és indoklással előterjesztett módon a napirend kiegészítést lehet kérni, erre az Egyesület rendes tagjai és szervei jogosultak, a felvenni kért napirendi pont pontos megjelölésével. A napirend felvételéről az Alapszabály egyéb rendelkezései betartása mellett a Közgyűlés dönt, a napirend elfogadásáról döntés előtt, az új napirend felvételének általános szabályai szerint.

            A meghívót a közgyűlés napját megelőzően legalább 15 nappal kell kiküldeni

            Amennyiben a meghívó mellékleteinek postai küldeményben történő csatolása aránytalanul nagy költséget okozna, úgy az megküldhető vagy elérhetővé tehető online is, ez esetben erre az elérhetőségre kell a meghívóban utalni.

14/10.  A Közgyűlést az Egyesület Elnöke vagy az általa megbízott személy vezeti le. A   közgyűlésen részt vevők regisztrálása jelenléti ív aláírásával történik, a jelenléti íven   szerepel az Egyesület neve, székhelye, a közgyűlés helye és ideje, a megjelent tagok neve és lakcíme és a megjelent tagok aláírása.

            A jelenléti ív aláírása a közgyűlésen való részvétel feltétele, a szavazólap ennek alapján kerül kiadásra rendes tagok részére. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet  a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két a Közgyűlés által megválasztott tag       aláírásával hitelesíti és tartalmazza az elhangzottak és történések rögzítését olyan részletességgel, hogy a valós események abból részletesen felidézhetőek legyenek.

14/11.  Közgyűlésen elhangzó hozzászólások időtartama a levezető elnök által korlátozható.

14/12.  A Közgyűlésen bármely tag kérdést intézhet bármely tisztségviselőhöz, aki arra köteles     lehetőleg azonnal válaszolni. Amennyiben az azonnali válasz nem lehetséges, úgy a kérdezett köteles 30 napon belül írásban válaszolni, és a választ az Elnökséghez   benyújtani. A választ ez esetben az Elnökség az Egyesület honlapján teszi közzé 8 napon belül.

14/13.  A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak, tehát az egyesületi rendes tagok 50 %-a +1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot legalább fél órával követően megismételt Közgyűlés hívható össze, azonban az eredeti     meghívóban figyelmeztetni kell a tagokat, hogy a megismételt közgyűlés a megjelent   rendes tagok számától függetlenül határozatképes az eredeti meghívó szerinti  napirenddel. Ebben az esetben a megismételt közgyűlés már az eredeti meghívóban összehívható.

14/14.  A megismételt Közgyűlés a megjelent rendes tagok számától függetlenül  határozatképes  az eredeti meghívó szerinti napirenddel, ha erről az eredeti meghívóban tájékoztatták a feleket.

14/15.  A Közgyűlés határozatait szótöbbséggel, a jelenlévő rendes tagok szavazatának    számszaki többségével és nyílt szavazással hozza. Személyi kérdésekben (ezzel: tisztségviselők megválasztása, fegyelmi határozat, felmondás, kizárás, felvétel elutasítása elleni fellebbezés)      minden esetben titkos szavazással kell dönteni, és titkos szavazást kell elrendelni, ha a jelenlévő rendes tagok 2/3-a azt indítványozza.

            A Közgyűlés meghívó szerinti napirendjétől akkor lehet eltérni annak kiegészítésével, ha a közgyűlésen a szavazásra jogosult rendes tagok legalább 3/4-e megjelent, és a napirend  módosításáról ők egyhangú közgyűlési határozatot hoznak.

            A Közgyűlésen szavazatszedő számláló bizottság működik. A 3 fős szavazatszedő és számláló bizottságot a közgyűlés választja a jelenlévő szavazó tagjai közül nyílt, többségi    szavazati aránnyal. Szavazatszedő és számláló bizottságot minden közgyűlésen választani kell, közvetlenül a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása előtt. A szavazatszedő és számláló bizottság számolja és összesíti a nyílt szavazások eredményét, és jelenti azt a közgyűlésnek, amelynek alapján a levezető elnök a szavazás eredményét, a határozat elfogadását/ elvetését kihirdeti. A titkos szavazást a szavazatszedő és számláló    bizottság a választásra vonatkozó alapszabályi rendelkezések megfelelő alkalmazásával bonyolítja, azzal, hogy jfellebbezés)  ett a határozattervezetek kerülnek a szavazólapra. A nyílt szavazás akként történik, hogy a közgyűlési regisztráció alkalmával minden szavazásra jogosult rendes tag kap egy legalább A/6. méretű lapra    nyomtatott      szavazólapot, melyen csak a közgyűlés ténye, ideje és az Egyesület pecsétje szerepel. A szavazás ezen lapok tagok általi felemelésével történik. A levezető elnök közli a határozattervezetet, kéri a szavazást, majd felszólítja -külön az igennel, nemmel, tartózkodással szavazni kívánókat a lapok felemelésére, a felemelt lapokat a számláló bizottság megszámolja, az elnöke közli a számot a levezető elnökkel, azt rögzíti a             jegyzőkönyv. A szavazás eredményének megállapítása a három lehetőségre leadott (felemelt szavazólap, igen-nem-tartózkodik)           szavazatok számának matematikai összevetéséből származik. A szavazatszámláló bizottság megbízása a közgyűlés végéig tart.

14/16.  Tisztségviselő választására vonatkozó kérdésekben történő eredménytelen szavazás esetén második fordulót kell tartani. A második fordulóban új személy nem jelölhető, és a második fordulóban a magasabb szavazataránnyal rendelkező személy tekintendő       megválasztottnak.

14/17.  A Közgyűlés rendjéért és a napirendi pontok betartásáért a levezető elnök felelős.

15./      A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

            a.) az alapszabály megállapítása, elfogadása, módosítása; ehhez a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok 2/3-os többségű aránya szükséges, de az alapszabálynak az Egyesület céljait meghatározó szabályai módosításához egyben a szavazati joggal rendelkező tagok 50%+1 arányú szavazata kell

            b.) az egyesület megszűnéséről való döntés, melyhez a szavazati joggal rendelkező tagok 3/4-ed arányú szavazata szükséges

            c.) az elnök és elnökségi tagok megválasztása, visszahívása, díjazása megállapítása

            d.) az éves költségvetés és pénzügyi terv meghatározása, ha ilyen készítésére az Egyesület köteles, az előző évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, az elnökség beszámolója, közte az egyesületi vagyoni helyzetről való beszámolója

            e.) a következő időszak teendőinek, feladatainak meghatározása

            f.) a tagdíj meghatározása

            g.) az Egyesület megszünésének kimondása vagy más társadalmi szervezettel való egyesülésének, szétválásának elhatározása, a meglévő vagyonról való döntés, (egyben a szavazati aránynak el kell érnie a szavazati joggal rendelkező tagok 3/4-ed arányú    szavazatát is) törlés, felmondás, fegyelmi határozat, kizárás, tagfelvételi kérelmet  elutasító határozatok elleni jogorvoslat elbírálása

            h.) döntés mindazon ügyekben, amelyeket törvény vagy alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal

            i.) döntés azon ügyekben, amelyeket az elnökség vagy az elnök saját hatásköréből a közgyűlés hatáskörébe utal

            j.) végelszámoló kijelőlése

            k.) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melyet az Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozóival köt

            l.) jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai ellen kártérítési igények érvényesítéséről döntés

                A Közgyűlés határozatait a levezető elnök a határozat meghozatalát, a szavazást követően nyomban a Közgyűlésen szóban kihirdeti.

16./      Az Elnökség

16/1.    Az Elnökség tagjai az Egyesület Elnöke, Alelnöke és további egy tagja. Az elnökség   tagjai: Alelnök: Nagy Nóra Anna , Elnökségi tag: Bánfi Brassai Réka. (egyéb adataik az egyéb alakulási iratok között, a Ptk. 3.67.§ (2). bek.-re figyelemmel).

16/2.    Az Elnökség tagjai csak az Egyesület rendes tagjai és csak természetes személyek lehetnek, akiket az elnöki, alelnöki, elnökségi tagi tisztségre a Közgyűlés választ, titkos, egyszerű és közvetlen többségi szavazással, 5 év időtartamra. Az Elnökség tagjai korlátozás nélkül újraválaszthatóak.

16/3.    Az Elnökség az Egyesület általános végrehajtó, ügyintéző, ügyvezető és képviseleti szerve.

16/4.    Az Elnökség tagjai feladatukat társadalmi munkában látják el, díjazás nélkül, de ebbéli tevékenységükkel kapcsolatos indokolt költségeiket az Egyesület megtéríti. Az Elnökség  minden tagja köteles tevékenységét az Egyesület érdekeinek megfelelően személyesen    ellátni. Az Elnökség tagjai vagy egyes tagjai részére a közgyűlés tiszteletdíjat állapíthat meg.

16/5.    Az Elnökség határozatait szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, határozatairól az Elnök írásbeli Határozatok Könyvét vezet. Az Elnökség jogosult saját hatásköréből azokat a kérdésekben, amelyek megítélése szerint súlya indokolja, a Közgyűlés állásfoglalását kérni.

16/6.    Az Elnökség üléseit az Elnök vezeti.

16/7.    Az Elnökség ülését az Elnök szükség szerint, de legalább évente háromszor hívja össze a  Közgyűlés összehívására vonatkozó szabályok szerint, de 8 napos határidővel kiküldendő meghívóval.

            Szükség esetén rendkívüli elnökségi ülést is összehívhat az Elnök, ez esetben a meghívási időköz 3 napra lerövidíthető.

16/8.    Az Elnökséget az Elnök köteles összehívni, ha azt legalább 2 elnökségi tag írásban az ok és a cél megjelölésével írásban kezdeményezi.

16/9.   Az Elnökség akkor határozatképes, ha legalább két tag jelen van, az elnökségi tag jogait  csak személyesen gyakorolhatja, minden elnökségi tagnak egy szavazata van.

16/10.  Az Elnökség ülés tartása nélkül is hozhat határozatot, ebben az esetben a tagok a szavazatukat írásban adják meg. Az ülés tartása nélküli határozathozatalt az Elnök a határozat tervezetének az elnökségi tagok részére történő megküldésével kezdeményezi, számukra a tervezet kézhezvételétől számított nyolcnapos határidőt biztosít arra, hogy   szavazatukat megküldjék az Elnök részére.

            Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során jelen Alapszabálynak a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az Elnök részére, amennyi elnökségi tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

            Az elnökség az írásbeli határozat meghozatalának előkészítésére együttes személyes jelenlét nélküli online megbeszélést tarthat, melyre a tagokat az Elnök a tárgyaló felület, időpont és napirend megjelölésével az ülést legalább 5 munkanappal megelőzően hívja meg, egyebekben a közgyűlési meghívó kiküldésének szabályai szerint.

            Ha bármely két elnökségi tag az ülés megtartását kívánja, az elnökségi ülést az Elnöknek össze kell hívnia. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi elnökségi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az Elnök megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli az elnökségi    tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

17./      Az Elnökség hatásköre:

            a.) az éves költségvetés, beszámoló elkészítése és a közgyűlés elé terjesztése

            b.) az egyéb díjak (szolgáltatási díjak stb.) megállapítása

            c.) az Egyesületi élet irányítása a közgyűlések között, a napi ügyek intézése, ideértve az Egyesület gazdálkodását is, e körben a döntések meghozatala

            d.) az Elnök rendszeres beszámoltatása

            e.) képzések, rendezvények, munkaprogramok előkészítése, készítése

            f.) szabályzatok (SZMSZ, fegyelmi, etikai, tenyésztési) elfogadása, módosítása

            g.) döntés a tagsági viszonyok létrejötte, megszűnése során hatáskörbe utalt  kérdésekben

            h.) nyilvántartások vezetése

            i.) az egyes feladatok ellátására tisztségviselők kijelölése

            j.) az Egyesület tevékenységének szervezése, irányítása

            k.) közgyűlési határozatok végrehajtásáról való gondoskodás

            l.) közgyűlés előkészítése

            m.) első fokon döntés fegyelmi ügyekben

            n.) alapszabály előkészítése

            o.) az embléma meghatározása, megváltoztatása

            p.) azok a kérdések, amelyeket az Elnök saját hatásköréből az Elnökség hatáskörébe utal

            q.) azok a kérdések, amelyeket jelen alapszabály az Elnökség hatáskörébe utal

            r.) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása

            s.) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre

            t.) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele

            u.) tenyésztési felelős megbízása, beszámoltatása, ellenőrzése

18./ Az elnökségi tagság megszűnik

            a.) a megválasztott személy halálával

            b.) a megválasztott személy írásbeli lemondásával

            c.) a megválasztás határozott idejének lejártával

            d.) visszahívással

            e.) kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, vagy ha az adott tag cselekvőképességének a tevékenységéhez szükséges körben való korlátozásával

            f.) rendes tagi jogviszony megszünésével

19./ Az Alelnök

            Az Alelnök helyettesíti az Elnököt annak elháríthatatlan okból bekövetkező  akadályoztatása esetén, kivéve ez alól az elnök mandátumának határidő letelte miatti megszűnését.

20./ Az Elnök

20/1.    Az Elnököt a Közgyűlés közvetlenül választja, titkos, egyszerű közvetlen többségi szavazással az Egyesület rendes tagjai közül 5 év időtartamra. Az Elnökre, mint az Elnökség tagjára, az elnökségre vonatkozó szabályok értelemszerűen irányadóak.

20/2.    Az Elnök az Egyesület törvényes képviselője és vezetője, képviseleti joga önálló és általános. Az Egyesület első Elnöke: Tabi-Sztolár Katalin. (egyéb adatai az egyéb alakulási iratok között, a Ptk. 3.67.§ (2). bek.-re figyelemmel)

20/3.    Az Elnök képviseli az Egyesületet harmadik személyek és hatóságok előtt, szerződés kötési joga van, és megtehet minden szerződéses nyilatkozatot. Az Elnök képviseleti joga önálló és általános. Az Elnök a Közgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel. Az   Elnök az elnökségi tagokkal azonosan részesül költségtérítésben vagy részesülhet tiszteletdíjban.

20/4.    Az Elnök felelős az Egyesület jogszerű és törvényes működéséért, képviseli a Egyesületet harmadik személyek és hatóságok előtt. Az Elnök képviseleti joga önálló és általános. Az Elnök a Közgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel.

21./      Az Elnök hatásköre

            a.) Az Egyesületen belül az Elnök utasítási joggal rendelkezik, de hatáskört nem vonhat el.

            b.) Kezdeményező, javaslattételi joga van bármely szerv vonatkozásában, fegyelmi, kizárási eljárást rendelhet el.

            c.) Az Elnök gyakorolja a munkáltatói jogokat az Egyesület alkalmazottai felett.

            d.) Az Elnök gyakorolja a kiadói és szerkesztői jogokat az Egyesület sajtótermékei vonatkozásában.

            e.) Az Elnök gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásáról, koordinálja az elnökség munkáját.

            f.) Az Elnök rendelkezik az utalványozási jogkörrel önállóan intézi az Egyesület napi ügyeit két elnökségi ülés között is.

            g.) részt vesz az elnökség munkájában

            h.) közgyűlés szabályszerű összehívása, elnökség javaslatai alapján napirendje meghatározása

            i.) Az Elnök felelős az Egyesület célkitűzéseinek lehető legteljesebb megvalósításáért, folyamatosan felügyeli az Egyesület rendezvényeinek szakmai munkáját.

            j.) Az Elnök jár el minden olyan ügyben, amelyet az alapszabály vagy szabályzat nem utal más személy vagy szerv kizárólagos hatáskörébe. Az Elnök a tagsági jogviszony létrejöttével és megszűnésével kapcsolatos vagy az Egyesület operatív irányítása során                 felmerülő és megítélése szerint különös jelentőségű kérdésekben hatáskörébe tartozó döntése meghozatala előtt jogosult kikérni az Elnökség vagy a Közgyűlés állásfoglalását.

            k.) Gondoskodik a tagnyilvántartás vezetéséről.

            l.) Az Elnök dönt elsőfokon tagfelvételi kérelmek elbírálásáról.

22./      Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök önállóan jogosult rendelkezni.

23./      Az Elnök távolléte esetén az általa kijelölt elnökségi tag helyettesíti az Elnök   felhatalmazásában és alapján meghatározott körben.

24./      Amennyiben az Elnök lemond vagy megbízatása ellátására alkalmatlanná válik, az elnökség két másik tagja köteles a Közgyűlést 30 napon belüli időpontra összehívni.

25./      Az Elnökség egyéb tagjainak

25/1.    Az Elnökség minden tagja részt vesz az Elnökség döntéshozatali mechanizmusában.

26./      Összeférhetetlenség

26/1.    Összeférhetetlenség miatt nem választhatók vezető tisztségviselőknek egymás hozzátartozói.

26/2.    Egy személy csak egy vezető tisztséget tölthet be.

26/3.    Bármely testület vagy szerv (közgyűlés, elnökség, Felügyelő Bizottság) határozathozatalában nem vehet részt az a személy:

            a.) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy az Egyesület terhére  másfajta előnyben részesít

            b.) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni

            c.) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani

            d.) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagjainak

            e.) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban ál

            f.) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben

            Nem minősül előnynek az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, szabályzatban leírt szolgáltatás, juttatás.

27./ Tenyésztési Felelős

            A jelen alapszabály elrendeli Tenyésztési Felelős működését, akit az Elnökség bíz meg a feladattal. Ha az elnökség nem nevez ki Tenyésztési Felelőst, vagy annak megbízása lejár,  a feladatait az Egyesület Elnöke látja el. A Tenyésztési Felelős nem minősül az Egyesület        szervének, hanem az Egyesület tenyésztési és tenyésztésszervezési szakmai munkáját segítő kifejezetten szakmai feladatokat lát el. Tenyésztési Felelőst az Elnökség bízhatja meg, határozatlan időre. Az Elnökség a Tenyésztési Felelős megbízását bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja.

            A Tenyésztési Felelős az Egyesület tagjain kívüli személyekből is választható. A Tenyésztési Felelős ebbéli feladatai során az Egyesület vagy annak Elnöke nevében eljárásra nem jogosult, szakmai véleményező és javaslattevő feladatokat lát el.

A Tenyésztési Felelős feladatai

 • az Egyesület Tenyésztési Programjának, tenyésztési szabályzatainak szakmai szempontú folyamatos figyelemmel kísérése, szükség szerint annak módosítása kezdeményezése az Elnökség felé
 • az Egyesület fajtagondozói feladatai közül az alombejelentő ellenőrzés elvégzése és jóváhagyásra vagy elutasításra az Elnök elé terjesztése
 • az Elnökség tájékoztatása a fajtával, tenyésztésével kapcsolatos megújuló szakmai és tudományos ismeretekről, újdonságokról
 • a tagság részére a fajta tenyésztésével, a fajtával kapcsolatos tudományos és szakmai anyagok rendelkezésre bocsátása érdekében ilyen ismeretterjesztő anyagok előkészítése
 • szakmai rendezvények szakmai anyagának elkészítése (előadások, prezentációk készítése)

            A Tenyésztési Felelős költségtérítésre jogosult, indokolt esetben részére az Elnökség díjazást állapíthat meg.

            A Tenyésztési Felelős időszakonként beszámol tevékenységéről az Elnökségnek és a Közgyűlésnek, felette az Elnökség folyamatos ellenőrzést gyakorol.

 1. Az Egyesület vagyona, gazdálkodása

28./      Az Egyesület az Alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében – csak és   kizárólag másodlagosan, kiegészítő jelleggel – gazdasági tevékenységet folytathat. Ez a gazdasági tevékenység nem lehet az Egyesület főtevékenysége és annak céljai megvalósítását nem veszélyeztetheti. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt jelen alapszabály szerinti tevékenységére fordítja.

29./      Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl- az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

30./      Az Egyesület önálló vagyona elsősorban a tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb   befizetésekből, illetve a külső támogatók juttatásaiból, az Egyesület rendezvény szervezési, kiadói stb. tevékenységéből, illetve vissza nem térítendő támogatásokból, pályázati juttatásokból képződhet. Az Egyesület gazdálkodása sorány nyereségre nem törekszik.

31./      Az Egyesület a civil szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési jogszabályok előírásainak megfelelő rend szerint működik.

32./      Az Egyesület megszűnése esetén vagyona jelen alapszabály rendelkezései szerint kizárólag kinológiai célra fordítható, a vagyon sorsáról ezen Alapszabály figyelembevételével kell a Közgyűlésnek, illetve a felszámolónak rendelkeznie.

            A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

 1. Az Egyesület megszűnése

33./      Az Egyesület megszűnhet jogutódlással és jogutód nélkül a Ptk. 3.39., 3.48., 3.83., 3.84.§-ban foglaltak szerint.

34./      Az Egyesület csőd-, végelszámolási és felszámolási, egyszerűsített törlési eljárására a 2011. évi CLXXV tv. II. fejezete irányadó.

35./      Az Egyesület gazdálkodására, könyvvezetési és beszámolási rendjére a 2011. évi CLXXV tv. V., VI. fejezete az irányadó.

36./      Az Egyesület és a tagok közti írásbeli érintkezés során amennyiben az postai úton továbbított küldeménnyel valósul meg, a küldemény a címzetthez megérkezettnek tekintendő a postára adást követő 5. munkanapon. E-mailben történő kapcsolattartás esetén, az e-mail a címzetthez megérkezettnek tekintendő annak elküldését követő naptári napon. Az Egyesületnek a tagnak címzett közlést a tag által megadott e-mail címre kell megküldeni, annak fenntartásáért és az oda érkező küldemények kezeléséért a tag felelősséggel tartozik.

37./      Az ezen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a 2011. évi CLXXV tv. És a 2011. évi CLXXXI tv. Vagy egyéb jogszabályok eltérést nem engedő szabálya irányadóak.

A jelen alapszabályt az Egyesület alapító 10 rendes tagja a tanúk jelenlétében történt aláírással, 2023. február 18. napján történt utolsó aláírással, 2023. február 18. napjának hatályával egyhangú határozatával fogadta el.

Herceghalom, 2023. február 18.